Başkan

Başkan'dan Dernek Tüzüğü Açıklamaları

ÖZEL DEDEKTİFLER, GÜVENLİKÇİLER, DANIŞMANLAR VE ARAŞTIRMACILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

ADI MERKEZİ AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

MADDE 1: ADI VE MERKEZİ

Derneğin Adı: Açılımı: Özel Dedektifler, Güvenlikçiler, Danışmanlar ve Araştırmacılar Derneği

Kısa Adı: ÖZEL DEDEKTİF DER ’dır.

Derneğin Merkezi: ÇANKAYA/ANKARA

Genel Kurulu kararı ile Ankara ili içerisinde derneğin adresi değiştirilebilir. Dernek Yurt içinde ve Yurt dışında şube açabilir.

 

MADDE 2: AMACI

 

Özel Dedektiflik, Özel Güvenlik, Danışmanlık, Araştırmacılık alanlarında çalışan ve 5188 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan Özel Güvenlik Personellerinin sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmek, mesleki, toplumsal ve kültürel gelişimlerini sağlamak, bu sektörde hizmet veren üyelerimizi bilimsel, akademik ve hukuksal temelde bilinçlendirmek, bu amaca uygun olarak yurtiçi veya yurtdışında her türlü çalışmaları gerçekleştirmek. Mesleki kuralların belirlenmesinde; insan hakları ve özel yaşama saygı temelinde, etik kuralların oluşturulmasını sağlamak.

Derneğin amaç ve ilkeleri doğrultusunda her türlü hukuksal girişimi yapar, üyeleri adına taraf olur, temsil eder gerektiğinde dava açar.

Özel Dedektiflik,  Özel Güvenlik, Danışmanlık ve Araştırmacılık alanlarında yapılacak olan yasa, yönetmelik, tüzük ve mevzuatların oluşumunda görüş ve önerilerini sunmak, etkin katılımda bulunmak.

MADDE 3: ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI

Tüzüğün 2.maddesinde yazılı her türlü gayeyi gerçekleştirmek için her türlü yasal faaliyette bulunmak maksadı ile;

a) Üyeler arasında sosyal yardımlaşma, dayanışma duygusunun sağlanması ve

geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak.

b) Üyelerin meslek, kültür, sanat alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak için mesleki bilgilerini artıracak toplumsal bir statü kazandıracak verimliliklerini yükseltecek gelişmelerine hizmet edecek yasaların izin verdiği kurslar, seminerler konferanslar, yemekler, kokteyller vb. etkinlikler düzenler.

c) Üyelerini, kamuoyunu ve ilgili kurum, kuruluşları bilgilendirmek, dikkatlerini çekmek, kamuoyu oluşturmak için, amaç ve hizmet konularıyla ilgili her türlü toplantı, seminer, konferans, temsil ,gezi, panel, festival, fuar ve diğer gösterilerle etkinlikleri

düzenleyebilir.

d) Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için: Vakıf, sendika, dernek, vb. sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere yasal olan platformlar oluşturabilir

e) Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için; Hükümet, Kurum, kuruluşlarca Özel Dedektiflik, güvenlik personeli ve/veya güvenlik hizmetleri ile ilgili çıkarılacak yasaların ve çıkacak bu yasalarla ilgili yönetmenliklerin hazırlanması olgunlaştırılması, değiştirilmesi, alınması ve bu kararların uygulanması aşamalarında o karardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek olanların örgütlü temsilcisi olarak görüş ve önerileri ile katkı sağlayabilirler. Bu çalışmalara temsilci verebilir. İş birliğine yönelik her türlü tavır ve yaklaşımlarda bulunabilirler.

f) Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için; üyeleri ya da uzman kişiler veya kuruluşlar aracılığıyla araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma, anket ve etütleri yapar, öneri ve dilekleri belirler ve bunları her türlü yayın araçlarıyla yayınlayabilirler. İlgili ve/veya yetkililerin istifadesine sunabilirler.

g) Üyelerinin ihtiyaç duyacağı her türlü danışmanlık hizmetlerini sağlar.

h) Üyelerinin kültür düzeyini artırmak için kütüphane, basım işleri, okuma odası, tiyatro, sanat galerisi gibi üniteleri kurabilir. Amacını gerçekleştirecek çalışmalarda internet ortamından istifade edebilir. Dernek adına bildiri, beyanname vererek gazete, dergi vb. yayınları çıkarabilir.

i) Üyelerin sağlıklı, temiz, çağdaş bir çevrede yaşamalarını ve görev yapmalarını sağlamak için çeşitli faaliyetlerde bulunabilir. Çevre konulu etkinliklere ve yeşillendirme çalışmalarına katılımlarını teşvik eder.

j) Siyasi partilerle, bütün kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar. Özel idareler, belediyeler, üniversiteler(fakülte ve yüksekokullar dâhil) benzer amaçlı vakıflar, dernekler, meslek odaları ile kamu ve özel iş çevreleriyle yakın iş birliği içerisinde çalışır, ortak projeler hazırlar, yürütür, uygular, onların manevi desteğini sağlar.

k) Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıkları kurabilir.

l) Amaç ve hizmet konularını yürütebilmek için ihtiyaç duyacağı çalışma gruplarını oluşturabilir.

m)Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için mevzuatın izin verdiği lokal açma vb. tüm haklarını kullanabilir ve gerekli diğer faaliyet ve çalışmaları yapabilir.

n) Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmeye uygun tesislerin inşa edileceği arsalar alabilir, kiralayabilir veya hizmet araçları satın alabilir, kiralayabilir, tesisler, üniteler kurar, işletir ve işlettirebilir.

o) Amaç ve hizmet konuları doğrultusunda kullanılmak üzere her türlü ayni ve nakdi bağışları, teberruları kabul edebilir.

p) Amaç ve hizmet konularına uygun olarak, kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlayan komisyonlar kurmak.

 

İKİNCİ BÖLÜM:

 

ASIL ÜYELİK VE ONURSAL ÜYELİK, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

MADDE 4: DERNEĞE ÜYE OLMA

 

Dernek Üyeliği; asıl ve onursal olmak üzere iki çeşittir. Derneğe üye olmak isteyenler yönetim kuruluna yazılı olarak başvurmak zorundadırlar.

a) Asıl Üyelik :

 

  • Özel Dedektiflik, Güvenlik Şirketleri, Danışmanlık ve Araştırma  / Firmaların tüzel kişilikleri.
  • Özel Dedektiflik, Güvenlik Şirketleri, Danışmanlık ve Araştırma / Firma sahipleri, ortakları ve yöneticileri ile çalışan tüm personeller.
  • Hukuk Fakültesi mezunları, her türlü iş kolunda ki istihbarat elemanları ile Bilişim Teknolojileri alanında çalışan kişiler ve emekli yargı mensupları.
  • Resmi kurumların güvenlik birimlerinde çalışıp emekli olan askeri veya polis emeklileri.
  • 5188 Sayılı Kanuna tabi olarak çalışan fiil ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş, Derneğin gayesini benimseyen, bu gayeyi gerçekleştirmeye yarayacak vasıflara haiz her Türk vatandaşı gerçek kişi Derneğe üye olabilir. Ancak hukuken üyelik engeli olanlar derneğe üye olamazlar.

Dernek Tüzüğü

Derneğe üye olmak için, en az dört Kurucu Üyenin tensibi ve Yönetim Kurulu kararı ile üyelik gerçekleşir.

Yönetim Kurulu üyelik için yapılan müracaatı en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar. Ret halinde gerekçe gösterilmesi gerekmez. Şahsa sıkı biçimde bağlı olan üyelik hakkı bölünemez ve devredilemez. Hiç kimse Derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

b)Onursal Üyelik :

 

Alanlarında başarılı olan istisnai kişiler, Dernek gayesine hizmet etmiş veya edeceğine inanılan kişiler ile yurt içinde ve dışında İlim, fikir veya sanat eserleri ile insanlığa fevkalade hizmetleri olan kişilerden derneğe fevkalade yardım ve faydaları sağlamış kimselere en az dört Kurucu Üyenin tensibi ve Yönetim Kurulunun kararı ile onursal üyelik ünvanı verilebilir. Onursal Üyelik sıfatı, muhatabın kabulü ile tekemmül eder.

 

Onural üyelerin genel kurulda oy hakları yoktur. Onursal üyeler istedikleri takdirde derneğe aidat ve bağışta bulunabilirler. Onursal üyeler derneğin tüm olanak ve faaliyetlerinden yararlanır.

 

MADDE 5: ÜYELİKTEN ÇIKMA

 

Her üye yazı ile bildirmek sureti ile Dernekten çıkabilir. İstifa eden üye, birikmiş aidat borcunu ödemekle yükümlüdür.

 

MADDE 6: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

a)Yazılı uyarıya rağmen aidat borcunu ödemeyen üye, Yönetim Kurulu kararı ile,

b)Dernek organlarındaki görevini kötüye kullanma, Dernek içi barışı ihlal etme, Derneğe karşı düşmanca tavır alma, Dernek amacını saptırma veya yozlaştırma, Derneğin manevi şahsiyetini rencide edici davranışlarda bulunma gibi hakkında üyelikten çıkarmayı gerektiren sebeplerden biri sabit olan üye Yönetim Kurulu’nun kararı ile Dernek üyeliğinden çıkarılır.

c)Mazeretsiz olarak iki genel kurul toplantısına katılmayan üye müstafi sayılır,

d)Üyenin itirazı halinde nihai karar Genel Kurul tarafından verilir. Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılma işlemi ile Genel Kurul arasındaki süre zarfında üyelerin yetkileri askıya alınır.

MADDE 7: ÜYELİĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ

a)Üyenin ölümü veya gaipliği,

b)Üye olmak için öngörülen kanuni ve fiili şartların ortadan kalkması,

c)Derneğin tasfiyesi halinde tasfiye işlemi tamamlanınca.

 

MADDE 8: ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Dernek ile her bir üye arasında: kişisel özgürlük, kamu düzeni ve genel ahlak kuralları çerçevesinde derneğe karşı yükümlülükler bulunmaktadır.

Bunlar: dernek amacını gerçekleştirmeye çalışma, dernek yönetim ve faaliyetlerine katılma, dernek düzenine uyma ve derneğe sadakat gibi kişisel nitelikli, üyelik aidatı, para ile değerlendirilebilen herhangi bir edim ve hizmetin yerine getirilmesi, dernek giderlerine katılma gibi mali nitelikli yükümlülüklerdir.

 

MADDE 9: ÜYELİK AİDATI

Asil Üyeler:

 

a) Tüzel kişilikler (Ticari firmalar) aylık 250,TL. Yıllık toplam 3000,TL. Aidat öderler. Ayrıca üyelik giriş ücreti olarak bir defaya mahsus olmak üzere 1000,TL. Öderler.

b) Gerçek kişiler aylık 50,TL. Yıllık toplam 600,TL. Aidat öderler. Üyelik girişi olarak 100,TL öderler.

c) Aylık aidatlar ile ilk giriş ücretini belirlemeye genel kurul yetkilidir.